สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในส่วนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2555 มีหัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้บังคับบัญชา ทำหน้าที่บริหารจัดการ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนงาน รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของส่วนงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 

 

     

 • ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปี2559

  สำนักงานคณบดี คณะแพทย
  ศาสตร์ ได้จัดทำข้อตกลงการ
  ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งกลุ่มข้อตกลง เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อตกลงตาม
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(งาน
  ประจำ) ข้อตกลงตามที่ได้รับมอบหมาย และข้อตกลงตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการสร้าง
  ความเข้าใจและจัดทำข้อตกลง
  ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
  บุคลากรทุกระดับและทุกงาน
 • การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล พัชรบูรพา

  คณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัย
  พาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิม
  ฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
  ในนามของ "การแข่งขันโบว์ลิ่ง
  การกุศล พัชรบูรพา 2558" ณ
  สนามโบว์ลิ่ง Major Bowl, Big C, ชลบุรี โดยจัดขึ้นในวันที่
  28 พฤศจิกายน 2558
 • การก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรัฐบาล 910 ล้านบาทในการ
  ก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ เป็นอาคารโรงพยาบาล
  มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ ตามมาตรฐานแพทยสภา มีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1200 วัน
 • ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณบดีประจำเดือน

  คณะกรรมการสำนักงานคณบดี
  คณะแพทยศาสตร์ ประชุมประจำ
  เดือนพฤศจิกายนโดยมีประเด็น
  สำคัญดังนี้
  1.เร่งเบิกจ่ายงบกระตุ้น
  เศรษฐกิจฯให้แล้วเสร็จภายใน
  เดือนธันวาคม
  2.การกำหนดทีมดำเนินงานตาม
  มาตรฐาน TQA
  3.การนัดหมายประชุม After
  Action Review หลังกระบวนการรับเข้านิสิตแพทย์ ประจำปี
  การศึกษา 2559
  4.การจัดทำประกาศวันทำงาน
  เวลาทำงานของบุคลากร
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
  และแนวทางการปฏิบัติ
  6.การจัดโครงการอบรมพัฒนา
  องค์กร(OD) วันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ บรุคไซค์ ระยอง จำนวน 4 รุ่น ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐาน TQA"
  7.การจัดโครงการ "กีฬาพื้นบ้าน" และงานปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม
  2558 โดยจัดกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน
  ราชสุดาฯ และงานปีใหม่ ณ ลาน
  จอดรถบุคลากรด้านอาคารหอพักนิสิตแพทย์
 • 5 ธันวามหาราช ประชาราษฎร์ร่วมถวายพระพร

  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 • งานเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานเทศน์มหาชาติซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคล และถวายปัจจัยสมทบโครงการทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯด้านการศึกษาและการสาธารณสุขแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการคัดเลือกนักเรียนกัมพูชาเพื่อรับทุนพระราชทานด้านการศึกษา มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในประเทศไทย
 • คณะแพทยศาสตร์ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหาร กสพท.

  วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ครั้งที่ 8/2558 โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันและโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศมาร่วมประชุม
 • โครงการทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

  ในวันที่ 20-23 ธันวาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และหัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการทุนพระราชทานฯของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ถวายทุนแก่นักเรียนกัมพูชา จำนวน 1 ทุนเพื่อมาศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2559 นี้
Visitors: 3,309