หน่วยงานภายใน

   สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มีหัวหน้าสำนักงานคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยภายใน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และโสตทัศนูปกรณ์ งานบริหารงานพัสดุ งานบริหารงานการเงินและบัญชี งานบริหารงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร งานบริหารงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานสารสนเทศ

2. ฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ประกอบด้วย งานแพทยศาสตรศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา บริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้

3. ฝ่ายกิจการนิสิต ประกอบด้วย งานบริหารกิจการนิสิต และสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 • เจนE-meeting.jpg
  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรืองานบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บั...

 • บุคคล.jpg
  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได...

 • แอ้ม4.jpg
  งานบริหารงานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ ทำหน้าที่รวบรวม ศึกษ...

 • การเงิน.jpg
  งานบริหารการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ภายใต้การกำหับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ จัดทำบัญช...

 • ปชส7.jpg
  งานบริหารงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้ 1. ด้านการปฏิบัติงาน จ...

 • กิจการนิสิต.jpg
  งานบริหารงานกิจการนิสิต มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวินัยและพัฒนา ทุนการศึกษาและสวัสดิการ งานกิจกรรมนิสิต 5 ด้าน...

 • MedEd5.jpg
  งานแพทยศาสตรศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการศึกษา การเรียนการสอนและการดำเนินการด้านหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มีลักษณะงานดังต่อไปนี้ 1. ด้านหลักสูตร ดำเนิน...

 • วิชาการ.jpg
  งานบริการวิชาการและวิจัย หน่วยบริการวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ประสานงานกับภาควิชา/สาขาวิชา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่...

 • แผนงาน3.jpg
  งานบริหารงานยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติอื่นตามท...

 • ยานพาหนะ.jpg
  งานบริหารงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาครุภัณฑ์ งานจัดซื้อสำหรับงานซ่อมบำรุง งานทะเบียนประวัติ ...

 • สารสนเทศ.jpg
  งานบริหารสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิเอตร์และสารสนเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานดังต่อไปนี...
Visitors: 3,309