Vision: วิสัยทัศน์สำนักงานคณบดี

Mission: พันธกิจ

สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีพันธกิจในการส่งเสริม และสนับสนุน

การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

     1.ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนในภาคตะวันออก

     2.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานวิจัยเพื่อบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     3.ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการทางด้านการแพทย์สำหรับชุมชน

     4.ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

Visitors: 3,308