งานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรืองานบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

   1.ด้านการปฏิบัติการ  ทำหน้าที่ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ  ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม บันทึกเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

   2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่ยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

   3. ด้านการประสานงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ชี้แจงรายละเอียดและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

   4. ด้านการบริการ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนนะเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

 

นางอรนงค์  เถาทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัณหา  พรหมาบุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา  ชอบเขตกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวธิดารัตน์  มณีรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 นางสมหมาย  อินทรโชติ

พนักงานพิมพ์ดีด

   
 

 นางอลิสา เดชาพิบูลย์

คนงาน

Visitors: 3,309