งานบริหารงานกิจการนิสิต

งานบริหารงานกิจการนิสิต 

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวินัยและพัฒนา ทุนการศึกษาและสวัสดิการ งานกิจกรรมนิสิต 5 ด้าน(ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์) งานส่งเสริมสุขภาพ การฝึกงานของนิสิตภายในประเทศ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ให้คำแนะนำปรึกษาโครงการของสโมสรนิสิตและชมรมต่าง ๆ ของนิสิต โครงการจัดตั้งศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องประสานงานกับงานบริการการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองนิสิต และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมประชุมคณะกรรมการคต่าง ๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริการและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น
Visitors: 3,308