งานแพทยศาสตรศึกษา

งานแพทยศาสตรศึกษา

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการศึกษา การเรียนการสอนและการดำเนินการด้านหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มีลักษณะงานดังต่อไปนี้

1. ด้านหลักสูตร ดำเนินการเปิดหลักสูตร ปรัปบรุงหลักสูตร และจัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการด้านหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร

2. ด้านการศึกษาและการเรียนการสอน สนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการให้บริการทั้งในส่วนของคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ด้านการรับเข้านิสิตใหม่ ดำเนินการรับนิสิตใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภา โดยแบ่งการรับเข้านิสิตใหม่เป็น 2 โครงการ คือ 1) โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) และ 2) โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยมีความแตกต่างกันในเรื่องสถานที่เรียนชั้นคลินิก

4. ด้านการจัดทำสัญญานิสิตแพทย์ เป็นงานต่อเนื่องจากงานรับเข้านิสิตแพทย์ โดยนิสิตแพทย์ทุกคนที่เข้ารับการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องทำสัญญารับทุนจากต้นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ) ตามโครงการที่นิสิตสอบเข้า สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดที่นิสิตศึกษาชั้นคลินิกเป็นผู้ลงนามรับสัญญา ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นผู้ลงนามรับสัญญา

5. ด้านการสำเร็จการศึกษา ดำเนินการเรื่องการขอใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม การสำเร็จการศึกษา การรับพระราชทานปริญญาบัตร 

6. ด้านการฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด และนักเรียนหรือนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

7. ด้านการศึกษาหลังปริญญา ดูแลการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หลังปริญญาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการศึกษา การเรียนการสอน ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Visitors: 3,308