งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการวิชาการและวิจัย 

   หน่วยบริการวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ประสานงานกับภาควิชา/สาขาวิชา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อให้เกิดโครงการบริการวิชาการและการพัฒนาด้านวิชาการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสู่สังคม จัดประชุม อบรม เสวนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานวารสารบูรพาเวชสาร และงานห้องสมุด 

    หน่วยวิจัยและวิจัยคลินิก มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนตการวิจัยและการตีพิมพ์เผนแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ พัฒฯาฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษบ์สำหรับคณาจารนย์ นิสิต และบุคลากร ส่งเสริมการให้ทุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษบ์ต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานทุกรูปแบบ เช่น นิทรรศการ การจัดแหล่งเรียนรู้ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นต้น 

Visitors: 3,309