งานบริหารงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานบริหารงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาครุภัณฑ์ งานจัดซื้อสำหรับงานซ่อมบำรุง งานทะเบียนประวัติ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร งานควบคุมดูแลด้านสาธารณูปโภค งานควบคุมดูแลการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการส่ิงแวดล้อม สำหรับงานยานพาหนะ มีหน้าที่ ควบคุมและดูแลการใช้ยานพาหนะของคณะแพทยศาสตร์ การจัดระบบบริการด้านยานพาหนะทั้งส่วนที่ให้บริการของหน่วยงานและการจ้างเหมาบริการ การดูแลเรื่องการจราจรภายในและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้รับบริการต่าง ๆ รวมถึงการบำรุงรักษายานพาหนะให้มีความพร้อมใช้งานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

 

Visitors: 3,309