คณะกรรมการสำนักงานคณบดี

 

 

ดร.สรร  กลิ่นวิชิต

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

ประธานคณะกรรมการฯ

E-mail: Saan@buu.ac.th

ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

 

E-mail: wethaka@buu.ac.th

 

หัวหน้างาน / กรรมการ

  นางอรนงค์  เถาทอง

  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

  E-mail: 

 นายศักดิ์ชาย  มุกดาเสถียร

 หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา

 E-mail: sak_mukda@hotmail.com

 

 

 นายนฤตย์  คุ้มยา

 หัวหน้างานบริหารยุทธศาสตร์

 และโสตทัศนูปกรณ์

 E-mail : naird@buu.ac.th

 นางสาวคนึงนิจ  อุสิมาส

 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

 E-mail:moopee633@hotmail.com

 

 

นางสาวเบญจมาศ  อุสิมาส

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

E-mail:mee47104@hotmail.com

  นางสาวนงนุช  สลับสี

  หัวหน้างานบริหารกิจการนิสิต

  E-mail: 

 

 นางสาววราภรณ์  เข็มทอง

 หัวหน้างานบริหารงานพัสดุ

 E-mail: Waraporn@buu.ac.th

 

 นางสาวสุวิมล  ชุนถนอม

 หัวหน้างานบริหารงานการเงินและบัญชี

 E-mail: 

 

 นางวลีพร  พิชาลี

 หัวหน้างานบริหารงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

 E-mail:

 

  นายชัยวัฒน์ ปฐมพรสุริยะ

  หัวหน้างานบริหารงานสารสนเทศ

  E-mail:

 นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ

 หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 E-mail:

Visitors: 3,308