ภาพกิจกรรมสำนักงานคณบดี

การประชุมใหญ่สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดร.สรร กลิ่นวิชิต หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการประชุมใหญ่สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอบคุณบุคลากรสำนักงานคณบดีในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ และชี้แจงนโยบาย แผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในปีหน้า รวมถึงการรับฟังปัญหา อุปสรรรคและข้อเสนอแนะของบุคลากรเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากขึ้น 

Visitors: 3,308