คณะกรรมการสำนักงานคณบดี

 

 

ดร.สรร กลิ่นวิชิต 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประธานคณะกรรมการ

 

  

ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
 

 

  

นางอรนงค์ เถาทอง 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

กรรมการ

 

 

นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร

หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา

กรรมการ

 

 

นายนฤตย์ คุ้มยา

หัวหน้างานบริหารงานยุทธศาสตร์

กรรมการ

 

นางสาวคนึงนิจ  อุสิมาศ

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

กรรมการ

   
Visitors: 3,308