ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปี2559

 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทำข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งกลุ่มข้อตกลง เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อตกลงตาม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(งานประจำ) ข้อตกลงตามที่ได้รับมอบหมาย และข้อตกลงตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการสร้างความเข้าใจและจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ

บุคลากรทุกระดับและทุกงาน 

Visitors: 3,309